Anton Stankowski

Vintage Photographs

EXHIBITION Feb 28 — Apr 17, 1998